SAIBT

GIỚI THIỆU CHUNG

  • Học viện Kinh doanh và Công nghệ Nam Úc giảng dạy các chương trình liên thông để vào Đại học Nam Úc. Sinh viên sẽ học ngay tại khuôn viên Đại học và có thể sử dụng tất cả trang thiết bị của môi trường này cũng như trải nghiệm các dịch vụ dành cho sinh viên của Đại học Nam Úc.
  • Trường mang đến cho sinh viên các chương trình Cao đẳng chuyên ngành: Nhân văn, Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe để có thể vào học hơn 85 chuyên ngành tại Đại học Nam Úc.

ĐIỀU KIỆN:

  • Học phí:
  • Chi phí sinh hoạt: